Bethlehem

Geburtskirche, Bethlehem

Bild:
Michael Trammer